Contacteer ons

Kortrijk: +32 56 22 47 71
Waregem: +32 56 60 39 60
Tielt: +32 51 42 60 50

Contacteer ons

Aansprakelijkheid voor loonschulden van een (onder)aannemer26 Juni 2017

Een opdrachtgever, aannemer of onderaannemer die werken in onroerende staat laat uitvoeren, kan aansprakelijk gesteld worden voor de sociale en/of fiscale schulden van een (onder)aannemer.

Door zowel bij het aangaan van de samenwerking als bij het vereffenen van de factuur van de aannemer te controleren of er sociale en/of fiscale schulden zijn (www.checkinhoudingsplicht.be), en in voorkomend geval een gedeelte van het factuurbedrag door te storten naar de RSZ (sociale schulden) en/of de FOD Financiën (fiscale schulden), kan de hoofdelijke aansprakelijkheid ontweken worden.

Naast de aansprakelijkheid voor sociale en/of fiscale schulden, geldt bij activiteiten in de bouwsector ook een aansprakelijkheid voor de loonschulden. Een algemene regeling die reeds enkele jaren van kracht is, werd met ingang van 30.12.2016 versterkt door de invoering van een automatische hoofdelijke aansprakelijkheid.

Algemene regeling

Elke opdrachtgever, aannemer of onderaannemer kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de loonschulden van elke werkgever in de keten van onderaannemers.

De aansprakelijkheid treedt in werking 14 werkdagen na een schriftelijke kennisgeving door de sociale inspectie. De inspectie bepaalt zelf welke partij uit de keten van onderaannemers zij schriftelijk in kennis stelt.

Desgevallend geldt de aansprakelijkheid slechts voor de loonschulden die verschuldigd zijn vanaf het verstrijken van een termijn van 14 werkdagen volgend op een schriftelijke kennisgeving. De periode van aansprakelijkheid kan niet langer zijn dan één jaar.

Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid

Voormelde algemene regeling wordt sedert 30.12.2016 aangevuld met een specifiek, meer dwingend stelsel.

In deze nieuwe regeling kan de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ingeroepen voor alle loonschulden vanaf het sluiten van de aannemingsovereenkomst, zonder beperking in de tijd. Bovendien kan de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ingeroepen zonder voorafgaande kennisgeving.

In tegenstelling tot de algemene regeling is de automatische aansprakelijkheid beperkt tot de rechtstreekse medecontractant, en niet voor verdere onderaannemers.

Besluit

De nieuwe regeling inzake automatische hoofdelijke aansprakelijkheid versterkt dan wel de strijd tegen sociale fraude, het betekent tegelijk een toename van de risico’s van elke opdrachtgever of (onder)aannemer die betrokken is bij de uitvoering van werken in onroerende staat.

Door de gepaste contractuele bedingen te voorzien in de aannemingsovereenkomst (of in een afzonderlijke schriftelijke verklaring) kan perfect geanticipeerd worden op beide vormen van loonaansprakelijkheid. Omdat de nieuwe regeling zowel geldt voor reeds lopende als nieuw afgesloten samenwerkingsovereenkomsten, is een aanpassing van de bestaande aannemingsovereenkomst sterk aangewezen.

Wenst u bijkomende inlichtingen over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten.

Terug naar overzicht